Equipment

equipment-shirt.png
equipment-bag.png
equipment3.png

Ano ang makukuha mo mula sa amin? ​

  • Long sleeve T-shirt

  • Short sleeve T-shirt

  • Thermo bag

  • Delivery bag

Mabibigay ang gamit sa inyo pagkatapos ma-schedule ang unang niyong shift gamit ang Rooster.

Installment Plan for Equipment

Wag mag-alala! May bi-weekly installment plan kami para sa lahat ng rider.

Php 500 ay makakaltas bawat sweldo hanggang makolekta ang buong halaga ng kagamitan.

  • Bago mabigay ang gamit sa inyo, kailangan magbigay ng initial downpayment (Php 500)​

  • Php 500 ang mababawas sa bawat sweldo mo hanggang umabot sa buong halaga ng equipment (Php 3000 pesos) ang nakolekta mula sa iyo.

Ang mga ibang kailangan na gamit bago ng shift

  • Fully charged cellphone na may data

  • Fully charged power bank

  • Siguraduhin may gas ang inyong motor

  • Panukli

equipment-4.png