Privacy Policy - Rider

Sino ang Personal Information Controller?

Ang Personal Information Controller, na siyang nagtatakda at nag kokontrol ng mga layunin at pamamaraan ng prosesong nakasaad sa Patakaran sa Privacy na ito (ang “Patakaran”), ay ang Food Panda Philippines, Inc. na may rehistradong  tanggapan sa PH1 JAKA Building, 6780 Ayala Avenue, Legazpi Village, Makati City 1226, at email address na privacy@foodpanda.ph (mula rito ay tutukuyin bilang “foodpanda,” “natin,” “amin/namin,” at “controller”). Ginagamit din namin ang mga katagang “rider” o “independent contractor” na tumutukoy sa iyo.

Bakit kami nag ppropseso at aling personal data ang aming pinoproseso?

Makikita sa ibaba kung alin sa iyong personal data ang kailangan namin para sa mga layunin at mga pangyayaring ibinabahagi namin ang iyong data sa iba.

 

Sa paggamit sa Patakaran na ito, ang personal data ay impormasyong maaari naming direkta o hindi direktang maiugnay sa iyo, tulad ng iyong pangalan at apelyido, tirahan, numero ng telepono, petsa ng kapanganakan, lokasyon o email address.

Aling mga personal data ang aming pinoproseso?

Upang maibigay natin ang delivery service sa ating mga kostumer, gumagamit kami ng iba’t ibang tools at systems na lubos na kinakailangan sa paghahatid ng mga order. Gumagamit din kami ng external at internal tools at systems sa pagproseso ng iyong personal data para sa pangangasiwa ng mga tauhan at pagpapatakbo ng negosyo.

 

Kinokolekta, pinoproseso, at itinatabi namin ang mga sumusunod na kategorya ng iyong personal data na naaayon sa saklaw ng ginagamit naming tools at systems:

Para sa anong mga layunin namin pinoproseso ang personal data?

Kinokolekta lamang namin ang iyong personal data kung ito ay kinakailangan, ang layunin ay naaayon sa batas, at ang pagpoproseso ay proporsiyonal sa nais naming gawin. Nais naming bigyan kayo ng karagdagang impormasyon tungkol sa mga layunin at legal na basehan nito:

Gaano katagal namin itinatabi ang personal data?

Karaniwan, binubura namin ang iyong data kapag natupad na ang layunin nito. Nakasaad sa aming deletion concepts sa rehiyon ang mga tiyak na panuntunan sa pagbubura. Magkakaibang panuntunan sa pagbubura ang naaangkop depende sa layunin ng pagpoproseso. Sa aming deletion concepts, isinaad namin ang iba't ibang klase ng data at ang mga nakatalagang tiyak na panahon ng pagbubura sa mga ito. Kapag naabot na ang panahon ng retensiyon rito, binubura na ang itinabing data.

 

May ilang pangyayari kung saan ang anumang mga kahilingan sa pagbubura ay maaaring kontrahin ng mga batas sa retensiyon, na siyang pumipigil sa aming burahin ang mga itinabing data sa pinakamaikli at tiyak na panahon. Upang sumunod sa mga legal na pangangailangang ito, ibina-block namin ang mga nauugnay na data matapos na matupad ang layunin ng mga nito upang masiguro ang integridad at pagkakumpleto ng data.

Sa aling personal data processor (“PDP”) naming ibinabahagi at bakit namin ibinabahagi ang personal data?

Hindi namin kailanman ibinabahagi ang iyong data sa mga hindi awtorisadong third party. Gayon pa man, bilang parte ng aming trabaho, tumatanggap kami ng mga serbisyo mula sa mga piling service provider at binibigyan namin ang mga ito ng limitado, mahigpit, at nakamonitor na akses sa ilan sa aming data. Gayon pa man, bago namin ibigay ang iyong personal data sa mga PDP, ang bawat kompanyang pagbibigyan ay sumasailalim sa pagsusuri. Lahat ng mga nakatatanggap ng data ay dapat sumunod sa mga kinakailangang legal na proteksiyon ng data at magpatunay sa antas ng kanilang proteksiyon sa data gamit ang mga naaayong katibayan.

 

Sa susunod na bahaging ito, nais naming ipaalam sa iyo sa isang malinaw at naiintindihang paraan ang tungkol sa lahat ng nakatatanggap ng aming data kalakip ang kani-kanilang mga dahilan:

Sa anong mga ibang bansa namin inililipat ang mga personal data?

Sa pangkalahatan, pinoproseso namin ang iyong data sa loob ng Asia-Pacific (APAC). Gayon pa man, ang ilan sa aming mga service provider na nabanggit sa itaas ay nakabase sa labas ng APAC.

 

Lahat ng tumatanggap ng aming data ay dapat na magpakita ng mga tiyak na pangangailangan para sa paglilipat ng personal na data sa mga third country. Bago namin ilipat ang iyong data sa isang service provider sa mga bansang ito, sinusuri ang kanilang antas ng proteksiyon sa data ng bawat service provider. Saka lamang sila maaaring mapili bilang service provider kapag nakapagpakita sila nang sapat na antas ng proteksiyon sa data.

 

Matatagpuan man sa loob ng APAC o sa mga third country ang aming service providers, kinakailangang pumirma ang bawat isa ng kontrata sa amin, na siyang naglalaman ng mga probisyong kinakailangan sa Rule X Section 44 ng DPA Implementing Rules and Regulations.

Ano ang iyong mga karapatan bilang data subject omay-ari ng data at paano mo igigiit ang mga ito?

Mayroon kang karapatang makatanggap ng malinaw na impormasyon hinggil sa personal  data na aming itinabi tungkol sa iyo. Ang paghingi at pagtanggap ng impormasyon ay libre at walang bayad.

 

Dagdag pa riyan, mayroon kang mga sumusunod na karapatan:

 

1. Karapatan sa pag-akses

May karapatan kang malaman anong personal data mo ang mayroon kami at kung paano namin pinoproseso ang personal data mo.

 

2. Karapatan sa pagwawasto

Kapag nakita mong mali ang personal data mo na mayroon kami, maari mong iutos ang pagwasto nito.

 

3. Karapatan sa pagbubura

Kahit kalian, maari mong hingin ang pagbura ng personal data mo na mayroon kami.

 

4. Karapatan sa paglimita ng pagpoproseso

Kung ayaw mo ipabura ang personal data mo, pero ayaw mong pinoproseso namin ang personal data mo, maari mong hingin na tigilan naming ang pagproseso. Kapag hiningi mo ito, itatabi lang namin ang personal data mo. Subalit, kapag tinabi namin ang personal data mo, hindi mo magagamit ang mga serbisyo namin, kung gagamit ka ng serbisyo, muli naming ipoproseso ang personal data mo.

 

5. Karapatan sa pagiging portable ng data

Maaari mo iutos na ang personal data mo na nasa amin ay aming ibigay sa  “machine-readable format” sa ibang responsableng tao. Kapag inutos mo ito, ang iyong personal data ay aming ibibigay sa JavaScript Object Notation (JSON) na format.

 

6. Karapatan sa pagtanggi

Kahit kailan ay maaari mong bawiin ang iyong pagbigay ng pahintulot sa amin sa pagpoproseso ng personal data mo. Kasama dito ang pagtutol sa aming pagpoproseso ng walang pahintulot mo pero nakabase sa lehitimong interes namin. Isang halimbawa nito ay ang “direct marketing” – kahit kalian ay maaari kang tumutol sa pagtanggap ng mga newsletter mula sa amin.

 

7. Anuman ang dahilan mo, kung hindi ka sang-ayon, maari kang tumutol sa pagpoproseso namin ng personal data mo. Maaari kang sumulat ng email at ipadala sa privacy@foodpanda.ph. Aming susuriin ang aming pagpoproseso at ipapaliwanag sayo ang aming mga dahilan at bakit kailangan ipagpatuloy ang pagpoproseso kung kailangan.

 

8. Awtomatikong paggawa ng desisyon

Nagpoproseso din kami ng personal data sa pamamagitan ng mga algorithm para mapadali ang aming mga proseso. Ikaw ay may karapatan na tumutol sa mga awtomatikong paggawa ng desisyon. Kung sa tingin mo ay mali kang natanggihan ng pag-access ng anumang bahagi ng aming sistema, maari kang sumulat ng email at ipadala sa privacy@foodpanda.ph. Aming susuriin ang bawat kaso and pagdedesisyunan ang bawat kaso depende sa ano ang tama.

 

9. Karapatan sa paglagak ng reklamo sa nangangasiwang awtoridad

Kung naniniwala kang mayroon kaming ginawang mali sa iyong personal data o nalabag ang alinman sa iyong mga karapatan, maaari kang magreklamo sa nangangasiwang awtoridad na nakasaad dito.

Ang nangangasiwang awtoridad na may pananagutan sa amin ay ang:

Pangalan ng awtoridad: National Privacy Commission

Address: 5th Floor Delegation Building, PICC Complex, Roxas Boulevard

Email address: complaints@privacy.gov.ph

© Foodpanda 2020. All Rights Reserved